תיאור האגודה

ה אגודה הישראלית לבלשנות יישומית (איל"ש) נוסדה בשנת תשל"ג (1973), והיא מסונפת לאגודה הבין-לאומית לבלשנות שימושית AILA - International Association of Applied Linguistics, וממלאת בה תפקיד פעיל.

משנת תשפ"ג (2022) היא חברה ב-AILA Europe, קבוצת מחקר כלל-אירופית. שתי אגודות אלה מארגנות קונגרסים בין לאומיים במדינות שונות, עוסקות במחקרים משותפים ומפרסמות כתבי עת חשובים – AILA Review ו-European Journal of Applied Linguistics.

מטרותיה העיקריות של איל"ש הן: עידוד מחקרים בתחומי הלשון והבלשנות היישומית, סיוע בהפצת ידע בתחום זה וכן קיום קשרים עם ארגונים ארציים ובין-לאומיים המתעניינים בבלשנות יישומית. היא מפרסמת כתב עת אקדמי שפיט אלקטרוני בשם "חלקת לשון" בשיתוף אוניברסיטאות תל אביב ובר-אילן.

באיל"ש כ-100 חברים פעילים, ובהם מורים ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה, להכשרת מורים, להשכלה תיכונית, להקניית עברית באולפנים, בלשנים ומתרגמים. הם עוסקים בשפה העברית, אך גם בשפות אחרות המדוברות ונחקרות בישראל ובמגוון שפות נוספות, ביניהן אנגלית, ערבית, רוסית, אמהרית, ספרדית וצרפתית. איל"ש משתפת פעולה עם משרד החינוך ופועלת להרחבת מספר חבריה.

האגודה עורכת מדי שנה כנסים מדעיים במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ, ובהם מתקיימות הרצאות במושבי-מליאה, במושבים בו-זמניים, וכן רבי-שיח בנושאים שונים הקשורים לבלשנות היישומית: רכישת שפת אם, הוראת העברית כשפת-אם וכשפה שנייה, הוראת שפות זרות, תרגום, בלשנות מעמתת, סוציו-לינגוויסטיקה, פסיכולינגוויסטיקה, חקר-השיח, מילונאות ועוד.

הנהלת איל"ש כוללת נשיא(ה), יושב(ת) ראש, מזכיר(ה) וגזבר(ית). חברי האגודה בוחרים מחדש את ממלאי התפקידים אחת לשלוש שנים. מועצת איל"ש מונה כ-30 חברים, בלשנים מן המוסדות להשכלה גבוהה העוסקים בתחומי לשון מגוונים. המועצה נפגשת פעם-פעמיים בשנה כדי לדון בתכנון הפעילויות של האגודה. היא גם מקיימת קשר שוטף עם ההנהלה באמצעות התכתבות ושיחות מקוונות.

תקנון איל"ש

1. הקדמה

שם האגודה: האגודה הישראלית לבלשנות יישומית (איל"ש) נוסדה בשנת תשל"ג (1973), והיא מסונפת לאגודה הבין לאומית לבלשנות שימושית AILA - International Association of Applied Linguistics, וממלאת בה תפקיד פעיל. משנת תשפ"ג (2022) היא חברה ב-AILA Europe, קבוצת מחקר כלל-אירופית.

מטרות האגודה: עידוד מחקרים בתחומי הלשון והבלשנות היישומית, סיוע בהפצת ידע בתחום זה וכן קיום קשרים עם ארגונים ארציים ובין לאומיים המתעניינים בבלשנות יישומית. היא מפרסמת כתב עת אקדמי שפיט אלקטרוני בשם "חלקת לשון" בשיתוף אוניברסיטאות תל אביב ובר-אילן.

2. מבנה

אגודת איל"ש מורכבת משלושה גופים: ההנהלה, המועצה, חברי האגודה.

3.א. ההנהלה

מורכבת מארבעה חברים, בעלי תואר שני לפחות, מאחד מן המוסדות להשכלה גבוהה בארץ, או בהקבלה בעלי מוניטין: בלשנים הידועים מפרסומיהם המחקריים שאינם בסגל אקדמי, בעלי מקצוע בכירים (למשל רואה חשבון או עורך דין היכולים למלא תפקיד גזבר), חברי וועדות אקדמיות וכדומה.

ארבעת החברים יכהנו בתפקידים הבאים: נשיא/ת האגודה, יו"ר האגודה, מזכיר/ת האגודה וגזבר/ית האגודה.

נשיא/ת האגודה – כנשיא ייבחר חבר בדרגת פרופסור.

יו"ר האגודה – יהיה אחראי לפעילות השוטפת של האגודה: ועידות שנתיות, פרסומים וכדומה; הוא ינהל את ישיבות המועצה וימסור דו"ח על פעולות ההנהלה.

מזכיר האגודה – ידאג לקשר השוטף עם חברי האגודה ולהפצת מידע על פעילותה; הוא ינחה את מארחי הוועידות השנתיות במוסדות להשכלה גבוהה בהליכי ארגון הוועדה, יקבע את מועדי ישיבות המועצה, ינהל את פרוטוקול ישיבותיה וידווח עליהן. מזכיר האגודה ייצג את איל"ש באגודת האם הבין-לאומית AILA וידאג להפצת פרסומיה ופעילותה בקרב חברי האגודה בארץ. אם מסיבה כלשהי לא יוכל למלא את תפקידו ב - AILA יוכל למנות במקומו ממלא מקום מקרב חברי המועצה.

בעלי התפקידים ייבחרו בבחירות שיתקיימו אחת לשלוש שנים.

משך הכהונה – שלוש שנים ואפשרות לכהונה נוספת של שלוש שנים. חברי ההנהלה הנבחרים אינם יכולים למלא תפקידים מקבילים באגודות בלשניות אחרות . אם חבר ההנהלה לא יכול מסיבות שונות למלא את תפקידו, רשאי הוועד למנות ממלא מקום שימלא את מקומו עד שיחזור לתפקידו. אם חבר ההנהלה נאלץ לעזוב את תפקידו, תבחר המועצה חבר אחר למלא את התפקיד.

3.ב. מועצת איל"ש

מורכבת מכ-30 חברים, נציגי המוסדות להשכלה גבוהה בארץ. המועצה תתכנס אחת לשנה לפחות, תדון בתכניות הפעולה של האגודה (מועד הוועידה ומקומה) ותקיים בחירות לחברי ההנהלה אחת לשלוש שנים. המועצה תקציב כספים לפרסומים השונים של האגודה כגון כתב העת "חלקת לשון", חוברת מאמרי הוועידה השנתית, ספרים לכבוד בלשנים בעלי מוניטין וכדומה.

המועצה תקבע דמי חבר שנתיים שיעודכנו לפי המקובל במשק.

המועצה תדון מידי שנה בצירוף חברים חדשים למועצה. (מי שתרמו לפעילות האגודה בארגון וועידה שנתית או בפעילות דומה). המועצה תוכל להתכנס ולבחור אם לפחות שליש מחבריה נוכחים.

רשימת חברי המועצה תובא לאישור המליאה מידי חמש שנים. ניתן יהיה להציע חברים חדשים למועצה בתנאי שלא ייפגע הייצוג של כל מוסד.

3.ג. חברי האגודה

רשאים להירשם כחברים באגודה: בלשנים בעלי עניין בבלשנות היישומית, חברי סגל בחוגים ללשון העברית, ללשון הערבית, ללשונות היהודיות, ללשון האנגלית, ללשון הצרפתית וכו'; חוקרים שעניינם בחקר התרגום, בעריכה, בהפרעות בתקשורת, בחינוך לשוני ובמדיניות לשונית באוניברסיטאות ובמכללות; מתרגמים, עורכים ומורים ללשונות העוסקים בשפת אם ובהוראת שפה שנייה או זרה, קלינאי תקשורת ואחרים. זאת, בתנאי שישלמו את דמי החבר השנתיים וישתתפו בפעילות האגודה

3.ד. פעילות הוועידה השנתית

 1. הוועידה השנתית היא במה להרצאות של חברי האגודה, להצגת פירות מחקריהם ועבודותיהם.
 2. הצעות להרצאות יוגשו למייל המפורסם בקורל הקורא ובהתאם להוראות בו.
 3. נושאי ההרצאות יהיו מן התחומים הבאים:
  • רכישת עברית כשפה ראשונה
  • לשון כלי התקשרות
  • רכישת עברית כשפה שנייה
  • עריכה לשונית
  • רכישת שפות זרות והוראתן
  • פסיכולינגוויסטיקה
  • שפות יהודיות
  • סוציולינגוויסטיקה
  • מילונאות עברית
  • מדיניות לשונית
  • חקר השיח והסגנון
  • חינוך לשוני
  • חקר התרגום
  • טכנולוגיה בהוראת שפה

חברי ההנהלה

נשיאה

פרופ' מלכה מוצ'ניק
אוניברסיטת בר-אילן

יו"ר

פרופ' גילה שילה
המכללה האקדמית בית ברל ומכון מופת

מזכירת איל"ש

ד"ר הילה קרס
אוניברסיטת בר-אילן


גזבר

ד"ר דורון דן
המכללה האקדמית אחוה

חברי המועצה

שם משפחה שם פרטי תואר דוא"ל אתר
אביעוז חגית ד"ר aviozc@gmail.com
אדלר סילביה פרופ' silvia.adler@biu.ac.il
אילני נגה ד"ר Noga.ilani@biu.ac.il
אלון עמנואל ד"ר allonem@012.net.il
ארגמן אסנת ד"ר oargaman@gordon.ac.il
בורשטיין רות ד"ר ruth@dyellin.ac.il
בן שחר רינה פרופ' benshar@research.haifa.ac.il
בת-זאב שילדקרוט חוה פרופ' Hbzs22@post.tau.ac.il
דן דורון ד"ר doron-dn@zahav.net.il
וינבך ליאורה ד"ר lioraw@012.net.il
ויסברוד רחל פרופ' Rachel.weissbrod@biu.ac.il
ויצמן אלדעה פרופ' elda@bgu.ac.il
טרומר פנינה ד"ר pninat@post.tau.ac.il
ימיני בת-ציון ד"ר yeminib@gmail.com
לאודן עדנה גב' ednal@post.tau.ac.il
לבנת זהר פרופ' Zohar.livnat@biu.ac.il
לקס ליאור ד"ר Lior.Laks@biu.ac.il
מוצ'ניק מלכה פרופ' muchnm@mail.biu.ac.il
סוברן תמר פרופ' tamarsovran@gmail.com
עמיר עליזה ד"ר Lizamir62@gmail.com
פרוכטמן מאיה פרופ' frucht@zahav.net.il
קרס הילה ד"ר hilla.karas@biu.ac.il
שוקרון-נגר פנינה ד"ר pshukrun@bgu.ac.il
שילה גילה פרופ' gilas@beitberl.ac.il
שפר חגית ד"ר hagit.shefer@beitberl.ac.il
להגשת הצעה לכינוס השנתי
לחצו כאן